สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สมัครเรียน

ปรัชญาหลักสูตร

"สืบสานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สำนึกดีสิ่งแวดล้อม น้อมนำสู่ชุมชน"

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)        
ชื่อย่อ     สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)      
   
   
ชื่อเต็ม    Bachelor of Architecture(Architecture)    
ชื่อย่อ     B.Arch. (Architecture)

โครงการค่ายวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนา เพิ่มทักษะอาชีพให้ยั่งยืนสู่บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ครั้งที่1
โครงการค่ายวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนา เพิ่มทักษะอาชีพให้ยั่งยืนสู่บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ครั้งที่1
October 30, 2021
อ่านต่อ
ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.