กิจกรรมการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

July 7, 2022

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานทางวิชาการและเตรียมความพร้อมในการเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฏาคม 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานสถาปัตยกรรม และเสริมสร้างทักษะทางสถาปัตยกรรมเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ในการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.