การตรวจเยี่ยมและรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

July 5, 2023

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการสภาสถาปนิก ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนี้ คณะกรรมการสภาสถาปนิก ได้แจ้งผลการประเมินเบื้องต้นว่า ทางหลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตราฐานวิชาชีพที่กำหนด

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.