รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565

February 1, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

--------------------------------------------------------------

ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และให้ไปรายงานตัวเป็นนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกหากไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.