โครงการค่ายวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนา เพิ่มทักษะอาชีพให้ยั่งยืนสู่บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ครั้งที่1

February 22, 2019

โครงการค่ายวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนา เพิ่มทักษะอาชีพให้ยั่งยืนสู่บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ครั้งที่1  

ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2564 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการค่ายวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนา เพิ่มทักษะอาชีพให้ยั่งยืนสู่บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย ดร.ดวงธิดา โครตโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนา       นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พันโทบรรณวัชณ์ โปร่งจิต  และคณะครูฝึกจากโรงเรียนทหารพรานกองทัพบก  ผอ.พิมพ์ชนก เหล็กพิมาย ผู้บริหารสถานศึกษา นายสิทธิเดชโมกไธสง ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม และกรรมการทุกท่านที่มาร่วมงาน  คุณณเรศ และอาสาสมัครตำรวจบ้าน และผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ กิจกรรมภายใน เช่นทาสีBBL ทาสีอาคารเรียน หอประชุม สอนวิชาการ นำวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า ได้แก่ การทำยาดมสมุนไพร การสบู่มะขาม การการทำความสะอาดบริเวณวัด..

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.