หลักสูตร / สมัครเรียน
สนใจในการเรียนสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คุณสมบัติผู้สมัคร

การประกอบวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ

กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ด้าน สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ก่อสร้าง และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ

กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ด้าน สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ก่อสร้างและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ในการคัดเลือก

1. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 60

2. คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ร้อยละ 40

รอบรับสมัคร

T-CAS รอบที่ 1รอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

T-CAS รอบที่ 2 รอบโควตา

T-CAS รอบที่ 3รอบรับตรงร่วมกัน

T-CAS รอบที่ 4รอบรับตรงอิสระ