สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

February 22, 2019


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ กรรมการ จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และดร.วรุทัย เดชตานนท์ กรรมการและเลขานุการ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 อยู่ในระดับคุณภาพดี

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.