Sustainable Urban Vertical Agriculture Learning Exchange Center Project

MR. NUTTHAPHONG LEATWIWUT

Sustainable Urban Vertical Agriculture Learning Exchange Center Project

แนวความคิดหลักในการออกแบบ โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรแนวตั้งในเมืองอย่างยั่งยืนจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่มาของแนวความคิดมาจาก วัฏจักร (Cycle) คือช่วงเวลาของเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์หนึ่ง ที่เกิดขึ้นและดำเนินไปเป็นลำดับขั้นตอนในโครงการก็จะมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกเกษตรแนวตั้งรวมถึงการให้ความรู้ในการทำเกษตรแนวตั้งกิจกรรมก็จะเป็นการวนเวียนในการเพาะปลูกตั้งแต่เตรียมพื้นที่ปลูกไปตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในการเพาะปลูกก็จะมีการวนน้ำกลับมาใช้ใหม่การใช้ผักที่เพาะปลูกและให้การศึกษาแกประชาชนทั่วไปก็จะเป็นการวนฤดูกาลของผักในแต่ละฤดูกาล จากโครงสร้างการออกแบบก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองในการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการที่วนเวียนเป็นวัฏจักร

PROJECT     :   Sustainable Urban Vertical AgricultureLearning Exchange Center Project

                  :    โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรแนวตั้งในเมืองอย่างยั่งยืน

LOCATION  :   BANGKOK, THAILAND

AREA         :  14,582.78 SQ.M

BUILDING TYPE : LEARNINGCENTER

NAME          : MR. NUTTHAPHONG LEATWIWUT