KORAT ART INSPIRATION AND LEARNING CENTER

MR. PRASOBCHOK PHUMSUWAN

KORAT ART INSPIRATION AND LEARNING CENTER

โครงการมีแนวความคิดในการออกแบบคือ การแทรกตัวอาคารให้เข้าไปโดยให้เกิดผลเสียต่อพื้นที่ตั้งเดิมน้อยที่สุด โดยออกแบบด้วยการลดทอนสัดส่วนอาคารจากขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่ตามการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากต้นไม้เดิมในการบดบังอาคาร อีกทั้งพยายามคงต้นไม้เดิมของพื้นที่ไว้มากที่สุด และได้มีการออกแบบตำแหน่งต้นไม้ใหม่ตามลักษณะการออกดอกแต่ละฤดู จึงทำให้โครงการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกช่วงเวลา และเกิดความน่าสนใจ


PROJECT       :   KORAT ART INSPIRATION AND LEARNING CENTER

                   :    ศูนย์สร้างสรรค์แรงบันดาลใจและเรียนรู้ศิลปะจังหวัดนครราชสีมา

LOCATION   :   NAKHONRATCHASIMA , THAILAND

AREA           :  6,984 SQ.M

BUILDING TYPE : LEARNING CENTER

NAME          :  MR. PRASOBCHOK  PHUMSUWAN