ALTERNATIVE BUDDHIST KINDERGARTEN

MR. RAKSIT TIAOMONGKHONKUN

ALTERNATIVE BUDDHIST KINDERGARTEN

แนวความคิดหลักในการออกแบบ โรงเรียนอนุบาลทางเลือกวิถีพุทธจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งที่มาของแนวความคิดมาจาก หลักสูตรพุทธปรัชญาซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ภายในโครงการโดยพัฒนาการ กาย ศีล ปัญญา จิตใจ เป็นพัฒนาการแบบองค์รวมออกแบบโดยการคำนึงถึงตัวผู้ใช้ ธรรมชาติ และวิถีพุทธผ่านกิจกรรมของในแต่ละพื้นที่

PROJECT      :   ALTERNATIVE BUDDHIST KINDERGARTEN

                 :    โรงเรียนอนุบาลทางเลือกวิถีพุทธ

LOCATION  :  NAKHONRATCHASIMA , THAILAND

AREA         : 10,305.60 SQ.M

BUILDING TYPE : SCHOOL

NAME          : MR. RAKSIT TIAOMONGKHONKUN