BANGKOK MENTAL HEALTH THERAPY CENTER

MR. PATIPHAN SA-NGUANJIT

BANGKOK MENTAL HEALTH THERAPY CENTER

โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะจิตใจ กรุงเทพมหานครฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาคารสามารถสร้างการเชื่อมต่อกิจกรรมของผู้คนที่อยู่ในสวนหลวงให้สามารถเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ของโครงการได้อย่างสะดวกและให้อาคารเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสวนหลวง ร.9 และในส่วนของแนวความคิดของ FUNCTION เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย จึงดึงธรรมชาติเข้ามาช่วยในการช่วยลดความเครียดผนวกกับกิจกรรมของโครงการทั้งธรรมชาติที่สร้างขึ้นและธรรมชาติรอบๆที่ตั้ง อีกทั้งยังใช้สวนหลวง ร.9 เป็นมุมมองที่ดีให้กับโครงการ จึงเป็นคำจำกัดความในการออกแบบคือ “กลมกลืน”

PROJECT       :   BANGKOK  MENTAL HEALTH THERAPY CENTER

                   :    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะจิตใจ กรุงเทพมหานคร

LOCATION   :  BANGKOK , THAILAND

AREA           :  8,532 SQ.M

BUILDING TYPE : HEALTH  CENTER

NAME          :  MR. PATIPHAN  SA-NGUANJIT