ELEPHANT LIFE LEARNING CENTER BAN KHAI MUENPHEAW, CHAIYAPHUM PROVINCE

MR. SULUK DISKHAMPOM

ELEPHANT LIFE LEARNING CENTER BAN KHAI MUENPHEAW, CHAIYAPHUM PROVINCE

บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ได้ถูกยกขึ้นหนึ่งในรายชื่อท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยภูมิ สืบเนื่องจากในอดีต พื้นที่บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนกับช้าง โดยยึดหลักช้างพึ่งคนคนพึ่งช้าง ในการ ช่วยกันประกอบอาชีพ พึ่งพากันและกัน โดยแต่ละปีจะมีการเข้าป่าเพื่อคล้องช้างมาฝึกหัดเพื่อใช้งาน เหล่านี้เกิดเป็น วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการเลี้ยงช้างและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น

รูปแบบวิถีชีวิตของคนกับช้าง สิ่งศักดิ์สิทธิที่เคารพนับถือ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ควร อนุรักษ์และถูกถ่ายบทอดให้หับคนที่สนใจหรือเยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา ทั้งนี้โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีช้าง บ้าน ค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มคนเลี้ยงช้าง บ้านค่ายหมื่นแผ้วแล้วยังเป็นแหล่วท่องเที่ยว ที่จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษกิจให้กับจังหวัดชัยภูมิอีกด้วย

PROJECT       :   ELEPHANT LIFE LEARNING CENTER BAN KHAI MUENPHEAW, CHAIYAPHUM PROVINCE                    

:    ศูนย์การเรียนรู้วิถีช้าง บ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ

LOCATION   :   Chaiyaphum, THAILAND

AREA           :  27,777.17 SQ.M

BUILDING TYPE :  learning center

 


NAME          :  MR. SULUK DISKHAMPOM