CAREER TRAINING AND CREATIVE CENTER FOR NEW NORMAL

SAROCHA  PEAPRAKHON

CAREER TRAINING AND CREATIVE CENTER FOR NEW NORMAL

เป็นโครงการการออกแบบที่ส่งเสริมด้สนการเรียนรู้การคิดและฝึกฝนอย่างสร้างสรรค์ออกแบบขนาดของพื้นที่การเรียนรู้และฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจฝึกฝนอาชีพให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้ก้าวทันและเหมาะสมกับสังคมยุคดิจิตอลจึงมีแนวความคิดในการออกแบบถึงความต้องการของมนุษย์จะได้ความจริงที่ว่าจะมีความเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังได้จึงได้สร้างพื้นที่ที่ทำลายการแบ่งกั้นระหว่างบุคคลออกไป


PROJECT       :   CAREER TRAINING AND CREATIVE CENTERFOR NEW NORMAL

                  :    ศูนย์ฝึกอาชีพและความคิดสร้างสรรค์เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่

LOCATION  :   KHONKAEN , THAILAND

AREA         : 14,690 SQ.M

BUILDING TYPE : TRAINING  CENTER

NAME          :  MISS. SAROCHA  PEAPRAKHON