HABITATION OF PLACES FOR RESTORATION THE QUALITY HOMELESS LIFE IN URBAN

MS. SOMRADEE KIKSUNTHIA

HABITATION OF PLACES FOR RESTORATION THE QUALITY HOMELESS LIFE IN URBAN

โครงการสถานพักอาศัยเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในชุมชนเมืองเป็นอาคารสำหรับพักอาศัยและกิจกรรมฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของคนไร้บ้านที่สนใจที่พักที่สามารถจ่ายได้โดยผู้ที่เข้าพักจะต้องมีงานหรือความต้องการลี่ยงจากการนอนตามพื้นที่สาธารณะต้องการความปลอดภัยจากสภาพอากาศและเจ้าหน้าที่คนภายนอกหรืออยากมีงานทำเพื่อจ่ายค่าเช่าเพื่อเป็นเจ้าของที่พักอาศัยทำให้รู้จักการพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและมีพื้นที่ SPACE สำหรับการรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงชุมชนรอบข้างด้วยกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้เชื่อมโยงระหว่างบริบทโดยรอบและบุคคลภายนอก ที่เข้ามาอย่างเป็นมิตรโดยกิจกรรมการบำบัดการใช้พื้นที่ร่วมกันเพื่อฝึกการเข้าสังคมและกลับออกไปเข้าสังคมได้ อย่างสันติสุข

แนวคิดหลักของโครงการคือความหวัง (HOPEFUL) ความหวังของการมีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการผลักดันออกไปมีสังคม การเข้าสังคมได้อย่างเป็นมิตรความหวังของการมีอาชีพที่สุดจริต หรือมั่นคง เพื่อการพึ่งพาตนเองได้และการเปลี่ยนแปลงตนเองที่ดีขึ้น และการออกแบบตามลำดับการเข้าถึง ด้วย SPACEที่รู้สึกถึงความหวัง ความหวังของปัจจัย 4 ได้แก่ยารักษาโรค , อาหาร , เครื่องนุ่งห่ม ,ที่อยู่อาศัย และเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับการใช้งานของพื้นที่ให้ผู้คนรับรู้ถึงความเป็นสาธารณะของพื้นที่ไล่จากความเป็นสาธารณะสู่ความเป็นส่วนตัว

PROJECT      :   HABITATION OF PLACES FOR RESTORATION THEQUALITY HOMELESS LIFE IN URBAN

                 :    สถานพักอาศัยเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในชุมชนเมือง

LOCATION  :   CHATUCHAKBANGKOK, THAILAND

AREA         : 9,026 SQ.M

BUILDING TYPE : HABITAT

NAME          : MS. SOMRADEE KIKSUNTHIA