HUATHALAE RECREATION CENTER OF NAKHON RATCHASIMA

MR. JINTAKARN ARUNYIK

HUATHALAE RECREATION CENTER OF NAKHON RATCHASIMA

HUATHALAE RECREATION CENTER OF
NAKHON RATCHASIMAโครงการออกแบบศูนย์นันทนาการบึงหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เมืองโคราช เป็นพื้นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มประชาชนเมืองนครราชสีมา และเป็นพื้นที่รับรองการจัดงานประเพณีต่างๆ ของสังคมเมือง โดยเป็นอาคารที่จะส่งเสริมการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของคนในพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพชีวิตของคนเมืองโคราชให้ดีขึ้น

PROJECT       :   HUATHALAE RECREATION CENTER OF
NAKHON RATCHASIMA

                   :    ศูนย์นันทนาการบึงหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา

LOCATION   :   NAKHON RATCHASIMA, THAILAND

AREA           :  17,229 SQ.M

BUILDING TYPE :  recreation center


NAME          :  MR. JINTAKARN ARUNYIK