RESIDENTS FOR PROMOTING WELL BEING IN AGED

MISS. KANCHANAPHON HHOAKHOKKRUAD

RESIDENTS FOR PROMOTING WELL BEING IN AGED

เมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) จำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ ทางรัฐบาลจึงจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยและเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐ จึงทำให้เกิดโครงการที่พักอาศัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ที่มีความมุ่งหมายเพื่อการออกแบบอาคารที่พักอาศัยสำหรับส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ ด้านปัญญาและการรู้คิด ด้านสังคม ด้านอารมณ์และด้านจิตใจ ในการศึกษาออกแบบมีขั้นตอนดำเนินงานหลักคือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุ แนวความคิดสุขภาวะผู้สูงอายุ แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อออกแบบที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นการเฉพาะและปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ

PROJECT       :   RESIDENTS  FOR  PROMOTING  WELL  BEING  IN  AGED                   

:    ที่พักอาศัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ

LOCATION   :   NAKHON RATCHASIMA, THAILAND

AREA           :  10,267.58 SQ.M

BUILDING TYPE :  HOTEL


NAME          :  MISS. KANCHANAPHON HHOAKHOKKRUAD