ผศ.วุฒิพงศ์ แสนบุดดา

ผศ.วุฒิพงศ์ แสนบุดดา

ปริญญาโท สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

wutthiphong.s@nrru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

พฤติกรรม สถาปัตยกรรมสีเขียว อนุรักษ์พลังงานในอาคาร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

ปริญญาตรี สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา (2547)

ผลงานทางวิชาการ

วุฒิพงศ์ แสนบุดดา. (2560). การศึกษาบริบทพื้นที่เล่นและพฤติกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบพื้นที่ในการเล่นกลางแจ้ง กรณีศึกษา โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 : Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 - 16 มิถุนายน 2560, 277-290.

วุฒิพงศ์ แสนบุดดา. (2561). การพัฒนากรอบแนวคิดพื้นที่เล่นเด็กก่อนวัยเรียนตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น. 7 กันยายน 2561. 1035-1041

วุฒิพงศ์ แสนบุดดาและอรอนงค์ แสงผ่อง. (2563). การประยุกต์ข้อต่อเพื่อใช้ประโยชน์ไม้ไผ่สำหรับสร้างโรงเรือนต้นแบบอย่างง่ายในชุมชน ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 11. วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 46-53. 

อรอนงค์ แสงผ่อง, เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์ โพธิสาร และวุฒิพงศ์ แสนบุดดา. (2563). การพัฒนาเครื่องกรองน้ำจากท่อพีวีซีให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของชุมชนพื้นที่ จ.นครราชสีมา. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 11. วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 1243-1248.ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ