ผศ.ดร.นิธิ  ลิศนันท์

ผศ.ดร.นิธิ ลิศนันท์

สถ.ด. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)

ความเชี่ยวชาญ

การออกแบบสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง

การออกแบบพื้นที่สาธารณะ ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และสัญศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรม

ประวัติการศึกษา

สถ.ด. (สถาปัตยกรรม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)

สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)


ผลงานทางวิชาการ

นิธิ  ลิศนันท์, รัฐพล ปัญจอาภรณ์ และขวัญนภา สิทธิประเสริฐ. (2562). การใช้สัญลักษณ์ในสถาปัตยกรรม สำหรับอาคารของสถาบันอุดมศึกษาภาคอีสาน.วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่ 29 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม– ธันวาคม 2562, หน้า 75-91. (TCI กลุ่มที่ 1)


ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ