นางสุพัตรา  โจกตะคุ

นางสุพัตรา  โจกตะคุ

ปริญญาโท ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)

supattra.t@nrru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น / สถาปัตยกรรมลุ่มน้ำโขง

ประวัติการศึกษา

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552)


ผลงานทางวิชาการ

สุพัตรา ทองกลม. (2563). ภูมิปัญญาการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยในห้องแถวไม้ชุมชนพาณิชย์ย่านรถไฟสายอีสานใต้ (นครราชสีมา-อุบลราชธานี). การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 11 “ก้าวสู่โลกอนาคตอย่างชาญฉลาดไปพร้อมกับความท้าทายเชิงสิ่งแวดล้อม”, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา . 21 สิงหาคม 2563, หน้า 250-256.

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

1. การศึกษารูปแบบห้องแถวไม้ตามเส้นทางรถไฟสายอีสานใต้ (นครราชสีมา - อุบลราชธานี) (ทุนวิจัยหน้าใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558) งานวิจัยเดี่ยว

2. การฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ทุนวิจัย สกว, 2562) งานวิจัยที่ทำเป็นคณะ