นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง

นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง

ปริญญาโท บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2556)

Bantita.m@nrru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2556)

ปริญญาตรี  วส.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2552)


ผลงานทางวิชาการ

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ