ผศ.ขวัญนภา  สิทธิ์ประเสริฐ

ผศ.ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ

ปริญญาโท สถ.ม.(นวัตกรรมอาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551)

ความเชี่ยวชาญ

การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน (สถาปัตยกรรมพอเพียง)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สถ.ม. นวัตกรรมอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551

ปริญญาตรี สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2548

ผลงานทางวิชาการ

ขวัญนภา  สิทธิ์ประเสริฐ. (2561). “การออกแบบบ้านพักอาศัยภายใต้แนวคิดสถาปัตยกรรมพอเพียง: กรณีศึกษา ตำบลบ้านเกาะ จังหวัดนครราชสีมา” การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 7กันยายน 2561ณ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย - เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น. หน้า 1003 - 1009.

ศราวุฒิ ใจอดทน, ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ และณัฐนพิน ศรีราชเลา. (2562). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อภูมิทัศน์ข้างถนนทางเข้าอุทยานแห่งชาติ กรณีศึกษา ถนนธนะรัชต์ทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. การประชุมและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7/2562 “การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ความหมายของการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด”. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น. 16 พฤศจิกายน 2562, หน้า 1720-1998.

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ