อาจารย์ปริญญา เชิดเกียรติพล

อาจารย์ปริญญา เชิดเกียรติพล

ปริญญาโท สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2550)

prinyong@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

สถาปัตยกรรมภายใน สาขาสภาพแวดล้อมภายใน การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2550)

ปริญญาตรี สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2544)

ผลงานทางวิชาการ

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

การศึกษาทางเลือกการหล่อคอนกรีตเพื่อการลดใช้ไม้แบบสำหรับก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเขตอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

บทความวิจัยการศึกษาทางเลือกการหล่อคอนกรีตเพื่อการลดใช้ไม้แบบสำหรับก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โฮมภูมิ 62

บทความวิชาการการจัดการงานหล่อคอนกรีตเพื่อการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ (งาน etacon 20)

โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตของที่ระลึกชุดไทยพื้นบ้านโคราชแบบย่อส่วนเพื่อการค้าด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นไทย

โครงการออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการออกแบบซุ้มประตูอาคารสำนักศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ครงการออกแบบจัดสวนอาคารสำนักศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการออกแบบส่วนประชาสัมพันธ์อาคารสำนักศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา