ผศ.บัณฑิตทัศน์ ทสยันไชย

ผศ.บัณฑิตทัศน์ ทสยันไชย

ปริญญาโท สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

bandidtat.t@nrru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

การออกแบบสถาปัตยกรรม / แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม / การประกวดแบบทางสถาปัตยกรรม

การออกแบบอาคารใหญ่พิเศษและอาคารสูง / การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

ปริญญาตรี สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา (2548)

ผลงานทางวิชาการ

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

บัณฑิตทัศน์ ทสยันไชย. (2561). การศึกษารูปแบบอาคารสาธารณะของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา