อาจารย์ นิธิมา  มั่นคง

อาจารย์ นิธิมา มั่นคง

ปริญญาโท สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)

Nithima.h@nrru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

สถาปัตยกรรม  อนุรักษ์พลังงานในอาคาร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)

ปริญญาตรี สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550)


ผลงานทางวิชาการ

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

การศึกษาคุณสมบัติยางพาราเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบเก้าอี้บนพื้นที่ทางเท้าในอนาคต ปริญญาโท  2561  

แนวทางพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทางน้ำ ตำบลขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  2564

การพัฒนาตลาดเก่าโคกกรวดวิถีใหม่ อย่างสร้างสรรค์ โดยผ่านมรดกสถาปัตยกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและฟื้นฟูตลาดคนเดินเก่าโคกกรวด